Jola Knapek – Poland

Malarstwo współczesne – Olej na płótnie

Absolwentka:
– Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej,
– Wydziału artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, specjalność – malarstwo sztalugowe. Dyplom uzyskała w 2009r. w pracowni prof. Jagody Adamus,
– Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (studia podyplomowe), kierunek – malarstwo. Dyplom uzyskała w 2011r w pracowni prof. Teresy Rzepeckiej- Kotkowskiej.

Sztuka to indywidualizacja postrzegania rzeczywistości, a nie jej kopiowania, stąd tyle odmiennych wizji artystycznych przeniesionych na płótna.
To, że mogę kreować własne widzenie codziennych i bliskich mi miejsc, chroni mnie przed zgubną monotonią codzienności. Patrzę na te same budynki, ściany, bramy, okna czy dachy i za każdym razem odkrywam coś innego, odmiennego, za każdym razem od nowa fascynującego.
Na płótna przekładam nie tylko te oglądane obrazy, ale i, a może przede wszystkim, własne emocje rodzące się w danym momencie, nieraz na krótko, a dzięki pociągnięciom pędzla utrwalone na zawsze. Dzięki temu zamykam w obrazie swoje emocje i uwalniam je w odbiorcy, na którego konkretny obraz wywiera swój indywidualny wpływ.

Contemporary painter – oil on canvas

Graduated from :
– School of Art in Bielsko-Biala ,
– Faculty artistic Silesian University in Cieszyn , specialization – easel painting . She graduated in 2009 . under prof. Jagody Adamus, ,
– Academy of Fine Arts in Krakow (postgraduate ), direction – painting . She graduated in 2011 under prof. Teresy Rzepeckiej- Kotkowskiej..

Art is individualization perception of reality , and not a copy , there are many different artistic visions which can be transferred to canvas.
The fact that I can create my own vision of everyday places and places around me , protects me from the fatal monotony of everyday life. I’m looking at the same buildings , walls , gates , windows and roofs , and each time I discover something different, each time new and fascinating .
On the canvas I don’t simply depict these viewed images , but also – and perhaps above all – their own emotions emerging at that time , sometimes for a short time , and with a brush stroke fixed forever.
Being able to transfer these emotions and communicate them to the recipientis which makes every painting unique and worthwile.