prof. UŚ dr hab. Ryszard Pielesz – Poland – 1961

Urodził się w 1961 roku w Tarnowskich Górach. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 1998 roku pracuje w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Ryszard Pielesz prezentował swoje prace między innymi na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Międzynarodowym Triennale Grafiki „Przeciw Wojnie” na Majdanku, Międzynarodowym Triennale Grafiki „Cuprum” w Lubinie, Ogólnopolskim Konkursie „Wobec Wartości” w Katowicach.
Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych między innymi:
w Tokio, Londynie, Berlinie, Maastricht i Kopenhadze.
W latach 1992―1998 był członkiem „Międzynarodowego Salonu Sztuki w Tokio”.
Uhonorowany jest wieloma nagrodami między innymi:
Nagrodą w dziedzinie grafiki na Biennale Sztuki; „Wspólnota II” w Katowicach
I nagrodą w Ogólnopolskim Biennale Rysunku Studenckiego w Katowicach
Nagrodą równorzędną w Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę Artystyczną, „Wobec Wartości III”
Nagrodą fundowaną na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach
Medalem honorowym na Międzynarodowym Triennale Grafiki „Cuprum” w Lubinie
II nagrodą na Międzynarodowym Biennale Grafiki cyfrowej w Opavie
Nagrodą w konkursie na projekt znaku graficznego dla Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości
w Cieszynie.
W pracy twórczej zajmuje się grafiką warsztatową realizując prace w technikach cyfrowych.
W zakresie sztuki użytkowej zajmuje się projektowaniem wydawniczym publikacji, znaków graficznych, identyfikacji wizualnej i plakatów.

prof. Ph.D. University of Silesia Richard Pielesz

He was born in 1961 in Tarnów Mountains. Graduated from the Faculty of Graphic Arts Academy in Katowice. Since 1998 he works at the Institute of Art at the Faculty of Arts in Cieszyn Silesian University in Katowice.
Ryszard Pielesz presented his works, among others, at the International Print Triennial in Krakow, Polish Print Triennial in Katowice, International Print Triennial “Against War” at Majdanek, International Print Triennial “Cuprum” in Lublin, and the National Competition “face value” in Katowice.
He organized dozens of solo exhibitions which include:
Tokyo, London, Berlin, Maastricht and Copenhagen.
During the years 1992-1998 he was a member of the “International Salon of Art in Tokyo” .
He won many awards, among other things:
-Award in the field of Graphic Art Biennale; “Community II” in Katowice,
-The first prize at the National Student Drawing Biennale in Katowice
-Equivalent prize in the National Competition for the graphic of the Arts, “Confronting Values ​​III ‘
-Polish Print Triennial in Katowice,
-Medal of honor at the International Print Triennial “Cuprum” in Lubin
II
-International Biennial of Graphic digital Opava
-Prize in the competition for the design of the logo for the Silesian Castle of Art and Enterprise in Cieszyn.
His creative work involves implementing printmaking works in digital technology.
He is still occupied with designing and publishing publications, graphic signs, visual artworks and posters.